ZAVOLAJTE NÁM:+421 904 241 241
EnglishGermanPolishSlovak

“Súťaž Medzinárodný deň žien”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: EcoFolk, s.r.o.
Sídlo: Nad Vrškami 763/44, Zuberec 027 32
IČO: 36440299
DIČ: 2022175760
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, vložka číslo 17222/L

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 8.3.2021 do 15.3.2021 20:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Súťaž prebieha prostredníctvom fanúšikovskej stránky na Facebooku.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov.

4. Podmienky účasti v súťaži
Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovným spôsobom:

Označením osoby, s ktorou sa tešíte na večeru keď sa znovu otvoria reštaurácie a označením „Páči sa mi to“ („Like“) na fanúšikovskej stránke Koliba Holica na Facebooku.

Každý účastník súťaže sa môže zapojiť iba jedenkrát, to znamená, že odpoveď môže uviesť iba v jednom komentári a jedným označením „Páči sa mi to“.V prípade, ak účastník súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, tieto komentáre budú vymazané a do úvahy sa bude brať iba prvý komentár.

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní vyššie uvedené podmienky súťaže.

Výherca súťaže „Medzinárodný deň žien“ bude jeden.

Výherca bude vyžrebovaný 15.3.2021 o 20:00, pričom výsledok bude zverejnený po ukončení súťaže.

5. Výhra
Výhrou v súťaži je poukaz na obed/večeru pre 2 osoby v hodnote 30€, ktorý zahŕňa polievku, hlavné jedlo, dezert a pohár vína/pivo, v prípade osôb mladších ako 18 rokov nealkoholický nápoj. Poukaz je platný 1 rok od jeho vystavenia a môže byť využitý v ľubovoľnom termíne počas doby jeho platnosti v závislosti od voľných kapacít a nie je možné ho kombinovať s inými ponukami a zľavami. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej stránke Koliba HolicaVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom súkromnou správou na Facebooku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Výsledky súťaže sú konečné. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená organizátorom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

8. Spôsob odovzdania výhry
Výhra bude víťazovi odovzdaná v elektronickej forme, to znamená, že mu bude poslaná poukážka na ním uvedenú emailovú adresu.

9. Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Koliba Holica v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu rezervacie@kolibaholica.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti EcoFolk, s.r.o., IČO 36 440 299, so sídlom Nad Vrškami 763/44, Zuberec 027 32.Práva účastníka súťaže, teda dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo:– od organizátora súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,

– požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

– podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

– požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

10. Osobitné ustanoveniaV prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke Koliba Holica alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Organizátor súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane organizátora súťaže.Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke Koliba Holica.

11. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Tieto pravidlá sú zverejnené na stránke www.carstore.sk a uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora súťaže.

V Zuberci, dňa 08.03.2021